EKOKIRIM’ı suç sayan yasa tasarısı yurttaş imzasına açıldı

y ekokirimi suc sayan yasa tasarisi yurttas imzasina acildi

İklim Adalet Koalisyonu ve Ekoloji Birliği tarafından hazırlanan, EKOKIRIM’ı suç sayan yasa tasarısı TBMM’e verilmek üzere imzaya açıldı. Henüz yeni bir kavram olarak hayatımıza giren EKOKIRIM kavramı bir kaç ülkede suç olarak yasalara girmiş vaziyette. Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan basın toplantısında, yasa tasarısı Avukat Arif Ali Cangı tarafından kamuoyuna sunularak, bu yasa tasarısının yurttaş inisiyatifi ile hazırlandığı ve aynı şekilde TBMM’e sunulacağı belirtildi. Ceza yasasına girilmesi istenen yasa tasarısı aşağıdaki gibidir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları olarak Ekokırım Suçuna ilişkin kanun teklifimizi, gereğinin yapılması için sunuyoruz (2023 yılı)

MADDE 1- 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap-Birinci Kısım- Birinci Bölümün “Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar”başlığı “Soykırım, İnsanlığa ve Gezegene Karşı Suçlar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 5237 sayılı Kanunun 77’nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 77/A maddesi eklenmiştir.

Ekokırım Suçu

MADDE 77/A

Doğal veya kültürel çevredeİnsan veya diğer canlıların hayatını tehlikeye atmak, doğal veya kültürel varlıklar üzerinde ağır tahribata yol açabilecek  davranışlarda bulunmak yahut hukuka  aykırı diğer bir fiili işlemek suretiyle  bütün bir ekosistemde kısa vadede telafisi mümkün olmayacak  zarara yol açma tehlikesi doğuran kişiye müebbet hapis cezası verilir, ayrıca  suçun işlenmesinden elde edilen maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancın on katı  kadar adli para cezasına hükmedilir.

Birinci fıkradaki suçun taksirle işlenmesi halinde  ise onbeş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur, ayrıca  suçun işlenmesinden elde edilen maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancın beş katı  kadar adli para cezasına hükmedilir.

Ekokırım suçunun işlenmesi sonucu bütün bir ekosistemde  kısa vadede telafisi mümkün olmayacak   zarar  meydana gelmişse,  fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına; suçun taksirle işlenmesi halinde yirmi yıl hapis cezasına hükmolunur, ayrıca suçun işlenmesinden elde edilen maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancın yirmi katı kadar adli para cezasına hükmedilir.

Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.

Bu suçlardan dolayı zamanaşımı işlemez.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.